» Φορέας Υλοποίησης

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Συντονιστής του Έργου

URL: http://www.kemea.gr/el/

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και αντεγκληματικής πολιτικής. Ιδρύθηκε με νόμο το 2005 και αποτελεί την «δεξαμενή σκέψης» του Ελληνικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια (EOS) και έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την προστασία Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (2008/114/EC). Το ΚΕ.ΜΕ.Α. συμμετέχει στην υλοποίηση περισσότερων από 80 ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από το HORIZON 2020, ISF, ERASMUS κ.α.

Κύριος του Έργου

Κύριος του Έργου είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.