Κεντρικοί Άξονες της Πράξης


1. Ερευνητικές δράσεις
για:

 • τη διακρίβωση των εκπαιδευτικών αναγκών του αστυνομικού προσωπικού και τον καθορισμό των περιοχών παρέμβασης,
 • την ανάδειξη στάσεων και στερεοτυπιών μεταξύ Αστυνομικών και Ρομά, σε 5 περιοχές της χώρας (Δυτική Αττική, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Ηράκλειο), με σκοπό την ανάπτυξη στοχευμένης μεθοδολογικής προσέγγισης.
  Ερευνητικές δραστηριότητες πράξης:
  • Επιλογή περιοχών στόχων της παρέμβασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της διενέργειας 5 τοπικών διαβουλεύσεων (1 σε κάθε περιοχή στόχο) με τη συμμετοχή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εκπροσώπων Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών και δομών στήριξης της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων Ρομά, ενεργών κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά και στελεχών αστυνομικών Υπηρεσιών.
  • Καθορισμός των ειδικών χαρακτηριστικών / επιμέρους αναγκών – απαιτήσεων σε θέματα προληπτικής ασφάλειας των επιλεγμένων περιοχών στόχων και θα πραγματοποιηθεί μέσω της διενέργειας 5 ομάδων εστιασμένης συζήτησης (1 σε κάθε περιοχή στόχο) με τη συμμετοχή μελών των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων Ρομά. Η πρόσκληση και η επιλογή των συμμετεχόντων προβλέπεται να γίνει με τη συνδρομή της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους και των Κέντρων Κοινότητας / Παραρτημάτων Ρομά των ενδιαφερόμενων Δήμων.
  • Καθορισμός ειδικών απαιτήσεων / επιμέρους εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας παρέμβασης και θα πραγματοποιηθεί μέσω της διενέργειας 5 ομάδων εστιασμένης συζήτησης (1 σε κάθε περιοχή στόχο) με τη συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού που ανταποκρίνεται στα καθορισμένα κριτήρια επιλογής της ομάδας παρέμβασης. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως συν-εποπτευόμενη υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το ΚΕ.ΜΕ.Α.


2. Σχεδιασμός και συγγραφή:

 • εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους.
 • πρακτικού εγχειριδίου «Do / Don’t» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας.


3. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων
, από «δίδυμα» Ρομά και μη Ρομά εκπαιδευτών

 • 1 σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
  Επιλογή και εκπαίδευση δεκαέξι (16), συνολικά, συν-εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας [8 εκπαιδευτών / αστυνομικών στελεχών και 8 συν-εκπαιδευτών / κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά]
 • 5 εκπαιδευτικά προγράμματα αστυνομικού προσωπικού.
  Επιλογή και εκπαίδευση, συνολικά, εβδομήντα πέντε (75), συνολικά, αστυνομικών «πρώτης γραμμής» που υπηρετούν σε Αστυνομικές Υπηρεσίες των πέντε (5) περιοχών στόχων της παρέμβασης και των οποίων οι περιοχές ευθύνης ταυτίζονται με τις περιοχές αυτές.


4. Πιλοτική δοκιμή / Δοκιμή στο Πεδίο

 • εκτίμηση και ενίσχυση της δέσμευσης και ανταπόκρισης του αστυνομικού προσωπικού στην εκπαίδευση
 • διενέργεια πρακτικών Εργαστηρίων σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης.

  Πιλοτική δοκιμή με στόχο:

  α. Δοκιμή και ενίσχυση στο πεδίο της δέσμευσης και ανταποκρισιμότητας των υπο-ομάδων παρέμβασης στον εκπαιδευτικό σκοπό σε θέματα προληπτικής / αστυνομικής διαμεσολάβησης.
  β. Αναζήτηση τρόπων επίλυσης θεμάτων ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες παρέμβασης μέσω της υιοθέτησης προληπτικών πρακτικών με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευμένων αστυνομικών, που υπηρετούν στις περιοχές στόχους, της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής κοινότητας Ρομά και εκπροσώπων / στελεχών τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών.


5. Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Παρέμβασης / Υποβολή Συστάσεων Πολιτικής

 • Αξιολόγηση της συμπεριφορικής αλλαγής του αστυνομικού προσωπικού και των μελών των Τοπικών Κοινοτήτων Ρομά.
 • Υποβολή συστάσεων Πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα αστυνομικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, με έμφαση σε θέματα Ρομά.